فلنج سازی


شکل کانال هوا، چهارگوش یاگرد میباشد،برای جلوگیری از لرزش کانال هوا،از فلنج استفاده میشود،

فلنج،از نبشی به صورت گرد ویاچهار گوش،تهیه میشود. 

این نوع فلنج از دو نوع نبشی فابریک و نبشی ورقی تهیه می شود،

فلنج کانال به بنا به ابعاد کانال هوا و ضخامت ورق کانال کولر معمولا از نبشی 3و4ساخته میشود.

نبشی درمرحله اول تولیدوساخت فلنج نسبت به اندازه کانال برش داده میشود. 

درمرحله دوم سوراخ کاری بامته 4/3دهم انجام میشه که این سوراخ کاری دردوطرف نبشی انجام خواهد شد در مرحله سوم سوراخ های پیچ خور نبشی سوراخ کاری می شود این سوراخ  کاری هم بامته آهنی 8انجام میشه 

درمرحله چهارم نبشی ها که از چهار تیکه هستن به صورت گونیا با هم جوشکار می شوند بعد از پایان جوشکاری فلنج ها آماده برای زدن ضد زنگ میشوند اینکار برای جلوگیری از زنگ زدگی ویاپوسیدگی فلنج انجام می شه،

در اتصال فلنج به کانال از پرچ استفاده می شود این نوع پرچها که باپرچ چکشی شناخته میشود برای اتصال فلنج به کانال استفاده می شود.

نصب کانال هوا،

درنصب کانال بافلنج از پیچ ومهره مخصوص برای اینکار استفاده میشود