کانال داکت اسپلیت

  یکی از روشهای تامین شرایط آسـایش در یـک محـیط اسـتفاده از سیسـتم هوارسـانی با استفاده از کانال کشی کولر اسـت. در هوارسانی میتوان هوای گرم، سرد، مرطوب و یا رطوبتگیری شده را به فضای مورد نظر ارسال کـرد و هوای آلوده را تخلیه نمود. سیستمهای هوارسانی شامل هواسازها ، کانالها ، دریچه هـا ، دمپرهـا ، اجـزا کنترلی و غیره میباشد. سیستم کانال سازی شبکه ایست از انشعابات و مسیرهای دایره ای یا مسـتطیلی (عمومـا از جـنس صفحات گالوانیزه ، آلومینیومی ، فایبرگلاس و یا کامپوزیت پلاستیک) که داخل دیوارها ، کـف و یا سقف قرار دارد.  یک سیستم کانال کشی معمولی شامل کانالهای رفت و برگشت هواست . وسیله گرمایش و یا سـرمایش اصـلی دارای یک فن است که میتواند هوای رفت را به داخل اتاقها هدایت کند. فن میتواند هـوا ی رفت را با استفاده از کانالهای هوای طراحی شده و از طریق دریچه های هوای رفت بـه داخـل اتاقها بدمد . اکثر منازل به منظور صرفه جویی در نصب ، از یک یا دو مسیر هوای برگشـت در مکان های پرتردد مانند پذیرایی استفاده میکنند (بعضی از منازل سیستم کانال  برگشت ندارنـد . اینگونـه طراحـی هـای کـم هزینـه معمـولا دارای کیفیـت پـایین تـر و هزینـه ی انـرژی بـالاتر میباشند).


تعریف کانال تهویه مطبوع در کانال کشی :


کانال کشی محفظ هایی بـرا ی عبـور هـوا مـی باشـد . وظیفـه یک سیسـتم کانـال درکانال سازی و ساختمانی عبارتست از انتقال هوای حامل سرما ، گرمـا یا هـوا ی تـازه بـه داخل محیط ساختمان و یا تخلیه هوای داخـل بـه محـیط بیـرون . کانـال هـا درکانال کشی معمـولا در سـطح مقطع های دایره ای یا مربع مستطیلی ساخته میشوند که معمولا در ساختمان ها از کانال های بـا مقطع مستطیلی استفاده میشود . کانالها دارای جـنس هـای مختلفـی از جملـه پارچـه ای ، ورق گالوانیزه و گاهی آلومینیوم ساخته میشوند . ابعاد آنها نیز براساس میزان دبی هوای مـورد نیاز تعیین میشود که در طول مسیر کانال از زانوها نیز استفاده میشود و این زانوها باید به گونه ای باشند که افت فشار زیادی را ایجاد نکنند . کانالها را در برخی موارد عایقبندی نیز میکننـد تـا اتلاف انرژی کاهش یافته و یا اصلا صورت نگیرد . در اکثر سیستمهـای تهویـه مطبـوع، انتقـال سرما و گرما توسط کانال ساز انجام میشود . بدین ترتیب که هوا پس از تغییراتی که بـر روی آن در دستگاه از نظر دما و رطوبت صورت میگیرد ، ابتدا از کانال رفـت خـارج شـده و وارد محیط میشود و سپس از طریق کانال برگشت وارد دستگاه شده تا تغییرات دوباره بر روی آن اعمـال شود .