کانال سازی داکت اسپلیت

  یکی از روشهای تامین شرایط آسـایش در یـک محـیط اسـتفاده از سیسـتم هوارسـانی با استفاده از کانال کشی کولر اسـت. در هوارسانی میتوان هوای گرم، سرد، مرطوب و یا رطوبتگیری شده را به فضای مورد نظر ارسال کـرد و هوای آلوده را تخلیه نمود. سیستمهای هوارسانی شامل هواسازها ، کانالها ، دریچه هـا ، دمپرهـا ، اجـزا کنترلی و غیره میباشد. سیستم کانال سازی شبکه ایست از انشعابات و مسیرهای دایره ای یا مسـتطیلی (عمومـا از جـنس صفحات گالوانیزه ، آلومینیومی ، فایبرگلاس و یا کامپوزیت پلاستیک) که داخل دیوارها ، کـف و یا سقف قرار دارد.  یک سیستم کانال کشی معمولی شامل کانالهای رفت و برگشت هواست . وسیله گرمایش و یا سـرمایش اصـلی دارای یک فن است که میتواند هوای رفت را به داخل اتاقها هدایت کند. فن میتواند هـوا ی رفت را با استفاده از کانالهای هوای طراحی شده و از طریق دریچه های هوای رفت بـه داخـل اتاقها بدمد . اکثر منازل به منظور صرفه جویی در نصب ، از یک یا دو مسیر هوای برگشـت در مکان های پرتردد مانند پذیرایی استفاده میکنند (بعضی از منازل سیستم کانال  برگشت ندارنـد . اینگونـه طراحـی هـای کـم هزینـه معمـولا دارای کیفیـت پـایین تـر و هزینـه ی انـرژی بـالاتر میباشند).


تعریف کانال تهویه مطبوع در کانال کشی :


کانال کشی محفظ هایی بـرا ی عبـور هـوا مـی باشـد . وظیفـه یک سیسـتم کانـال درکانال سازی و ساختمانی عبارتست از انتقال هوای حامل سرما ، گرمـا یا هـوا ی تـازه بـه داخل محیط ساختمان و یا تخلیه هوای داخـل بـه محـیط بیـرون . کانـال هـا درکانال کشی معمـولا در سـطح مقطع های دایره ای یا مربع مستطیلی ساخته میشوند که معمولا در ساختمان ها از کانال های بـا مقطع مستطیلی استفاده میشود . کانالها دارای جـنس هـای مختلفـی از جملـه پارچـه ای ، ورق گالوانیزه و گاهی آلومینیوم ساخته میشوند . ابعاد آنها نیز براساس میزان دبی هوای مـورد نیاز تعیین میشود که در طول مسیر کانال از زانوها نیز استفاده میشود و این زانوها باید به گونه ای باشند که افت فشار زیادی را ایجاد نکنند . کانالها را در برخی موارد عایقبندی نیز میکننـد تـا اتلاف انرژی کاهش یافته و یا اصلا صورت نگیرد . در اکثر سیستمهـای تهویـه مطبـوع، انتقـال سرما و گرما توسط کانال ساز انجام میشود . بدین ترتیب که هوا پس از تغییراتی که بـر روی آن در دستگاه از نظر دما و رطوبت صورت میگیرد ، ابتدا از کانال رفـت خـارج شـده و وارد محیط میشود و سپس از طریق کانال برگشت وارد دستگاه شده تا تغییرات دوباره بر روی آن اعمـال شود .