هود

هودآشپزخانه 

مورداستفاده این نوع هودها بیشتر در رستورانها کبابی ها ویا مراکز آزمایشگاه استفاده میشود 

بیشتر این هودهاازجنس استیل کار میشود. 

ولی دربیشتر مواقع برای کاهش هزینه از ورق گالوانیزه نیزه استفاده میشود

قیمت هود

قیمت هود همان طور که اشاره شد اگر از استیل کار شود گرانتراز ورق گالوانیزه خواهدشد برای برآورد هزینه ساخت هود باید ازمحل نصب هود بازدیدشود