کانال کولر

کانال کولر وجنس کانال 

جنس کانال کولریکی از ارکان مهم است که باید به آن توجه شود،اثر گذاری نوع جنس ورق به کیفت هوایکانال وسرعت ان دارد. 

جنس کانال

کانال فلزی یا گاوانیزه یکی از پرطرفدارترین فلزی است که در کانال سازی از آن استفاده میشود. 
بعداز گالوانیزه می توان به آلومینیوم،استیل هم اشاره کرد

به انعنوان مثل ورق گالوانیزه در بخش تهویه، کانالهای سرد یاگرم در اگزازست وغیره......